DSCN5253

W grudniu 2014 roku zakończono realizowany ze wsparciem środków unijnych kontrakt „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Małujowickiej”. Powstał prawie kilometrowy odcinek wodociągu, który połączył te peryferyjne tereny Brzegu z siecią miejską. Po przeprowadzonych procedurach odbiorowych i zgłoszeniowych rurociągiem może w końcu popłynąć woda.

Dziś dla wielu ludzi wprost niewyobrażalne jest, że można funkcjonować w oparciu o wodę z własnego ujęcia i mieć na głowie sprawę utylizacji własnych ścieków. Mocno przywykliśmy do dóbr cywilizacyjnych w postaci wodociągu i systemu kanalizacyjnego. Co innego mogli mówić mieszkańcy rozwijającego się osiedla przy ul. Małujowickiej. Mimo, iż powstały tam domki jednorodzinne do niedawna nie było tam w ogóle infrastruktury wod-kan. Pierwszym znakiem pozytywnych zmian był wybudowany w pobliżu a oddany do eksploatacji w 2014 r. kolektor ściekowy biegnący ze strefy aktywności gospodarczej do ul. Oławskiej w Brzegu. Potencjalnie mógł on przyjąć ścieki z tych terenów. Niedługo potem osiedle miało już sieć wod-kan, która mogła obsłużyć poszczególne posesje. O ile w przypadku kanalizacji sprawa była już załatwiona, gdyż połączono ją ze wspomnianym kolektorem o tyle wodociągi pozbawione były zasilania w wodę i czekały na ostatni etap dozbrajania – rurociąg, który połączy sieć z układem miejskim. Taka jest podstawowa funkcja oddanego właśnie do eksploatacji wodociągu w ul. Małujowickiej. Zaczyna on się w rejonie wiaduktu na początku tej ulicy, gdzie łączy się z istniejącym układem i biegnie poboczem z lewej strony. Trasę można łatwo prześledzić nawet bez mapy gdyż wyznaczają ją nowoczesne hydranty nadziemne, których jest aż 8. Rurociąg nie kończy się jednak na wysokości osiedla ale sięga kawałek dalej aż do bramy niegdyś odgradzającej tereny wojskowe. Infrastruktura ma w założeniu obsłużyć tereny „Zielonki” wykupione przez Miasto Brzeg. Ponadto umożliwi zasilenie w wodę znajdujących się w pobliżu ogródków działkowych. Łączna długość wodociągu to prawie 1 km. Został wykonany z rur PVC o średnicy 280 przez firmę Winsan SJ ze Ścinawki Średniej. Kontrakt z tą firmą był podpisany 04.07.2014 a jego wartość wyniosła ostatecznie prawie 458,4 tys. zł.

Przedsięwzięcie było jednym z ośmiu zadań realizowanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Projektu „Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza II”, który jest współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projekt ten obejmuje także między innymi renowację kanałów na terenie Brzegu, rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Kościerzycach oraz budowę zadaszenia nad magazynem osadów na oczyszczalni ścieków w Brzegu i zakup nowoczesnej linii odwadniana osadu na tym obiekcie. Jego łączna wartość to  to ponad 23,5 mln zł z czego dofinansowanie unijne wynosi prawie 12,6 mln. zł. Ze względu na oszczędności wygenerowane w trakcie rozstrzygnięć przetargowych (ceny podane w ofertach były często niższe od zakładanych) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji stara się o rozszerzenie zakresu Projektu i występuje z wnioskiem o dodanie kolejnych inwestycji o łącznej wartości 2 mln zł.