IMG_1049

 

 

Pod drewnianym stropem historycznej sali ratuszowej, przed południem 10 maja rozpoczęły się uroczystości związane z zamknięciem kolejnego realizowanego przez brzeskie „wodociągi” przedsięwzięcia unijnego.

 

Już w kwietniu było wiadomo, że „Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza II” zostało wykonane należycie. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu otrzymało wówczas tzw płatność końcową – ostatnią transzę unijnej dotacji, stanowiącą zarazem pewne zabezpieczenie w razie stwierdzenia braków lub nieprawidłowości. Dla brzeskiego przedsięwzięcia takowych nie wykazano, co potwierdziła marcowa kontrola instytucji wdrażającej – Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Powód do świętowania niemały – 19 mln. zł.,w tym ponad 12 mln. samej unijnej dotacji, wydane na poprawę stanu infrastruktury spółki, unowocześnienie obiektów i ich pełniejszą automatyzację a także na dozbrojenie w kanalizację i wodociągi terenów rozwojowych Brzegu i nie tylko. W uroczystości uczestniczyli między innymi: Z-ca Marszałka Województwa Opolskiego –-Antoni Konopka, Burmistrz Brzegu – Jerzy Wrębiak przedstawiciele WFOŚiGW, Wójtowie Gminy Skarbimierz – Andrzej Pulit i Jacek Monkiewicz, Wójt Gminy Lubsza – Bogusław Gąsiorowski oraz pracownicy PWiK i przedstawiciele wykonawców realizujących kontrakty ujęte w Projekcie. Wszystkich obecnych przywitał Prezes „wodociągów” – Artur Stecuła, który przedstawił prezentację ukazującą zakres przedsięwzięcia i jego cele. Burmistrz Jerzy Wrębiak w swojej przemowie zwrócił szczególną uwagę na oddziaływanie zakończonych inwestycji na rozwój miasta. Zauważył, że dzięki podjętym działaniom zyskały tereny „Zielonki” – przyszłej strefy przemysłowej, dla których zabezpieczono dostawy wody i umożliwiono odbiór ścieków. Jest to jeden z głównych warunków by mogły powstać tam zakłady pracy, a tym samym nowe miejsca pracy dla mieszkańców Brzegu. Ponadto dla miasta ważne jest tworzenie warunków pod nową zabudowę mieszkaniową, a w ramach projektu infrastrukturę wod-kan zyskało Osiedle Tivoli, osiedle przy ul. Mossora i Małujowickiej.

Uroczystości w związku z sukcesem jednego przedsięwzięcia stały się okazją do ogłoszenia kolejnej dobrej nowiny. Kolejny Projekt „Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza III” złożony z końcem stycznia br przeszedł pozytywnie weryfikację i brzeski wniosek znalazł się na liście rankingowej inwestycji zaakceptowanych przez Ministerstwo Środowiska do ujęcia w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko w perspektywie 2014-2020. Jakby dobrych informacji było mało, okazuje się, że już trwają przymiarki do czwartego etapu. Wszystko wskazuje, że PWiK nie zamierza zakończyć swej przygody z pozyskiwaniem funduszy europejskich a możliwy przy ich pomocy rozwój brzeskiej spółki przekłada się na jakość świadczonych usług i poprawę środowiska naturalnego.