Projekt „Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza IV”

 

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie 2014-2020.

Umowę dla Projektu podpisano 29.03.2018 roku.

 

Cele Projektu

Projekt wpisuje się w priorytet Programu: „ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”

Obejmuje aż 15 zadań inwestycyjnych. Pośród nich można wyróżnić:

– działania polegające na dozbrajaniu w infrastrukturę kanalizacyjną nowych osiedli na terenie okolicznych miejscowości (Żłobizna, Bystrzyca, Krzyżowice, Pogorzela),

– działania o charakterze remontowym i renowacyjnym na sieciach wod-kan takich jak wymiana sieci wodociągowej w Brzegu w ulicach: Włościańskiej, Robotniczej i Kwiatowej, czy modernizacja sieci w Żłobiźnie i uszczelnienie kanałów sanitarnych w Brzegu w ulicach: Wrocławskiej, Zielonej, Kwiatowej, Lwowskiej, Dębowej, Korfantego, Planty, Dzierżonia, Piastowskiej, Platanowej, Konopnickiej i Kochanowskiego,

– działania modernizacyjne i remontowe na obiektach PWiK – na Oczyszczalni Ścieków w Brzegu (układ połączeniowy pomiędzy rurociągami zrzutowymi osadu nadmiernego i wstępnego  do komór zagęszczania i zmiana sterowania pompowni głównej na układ z falownikami) i na Stacji Uzdatniania Wody w Gierszowicach (remont wnętrza zbiornika wody czystej).

 

Planowane efekty

 

W wyniku realizacji Projektu zostaną zrealizowane następujące wskaźniki z osi priorytetowej POIiŚ:

 

Wskaźniki produktu:

– Wskaźniki produktu istotne dla celów interwencji

 • Liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych – 1 szt.
 • Liczba oczyszczalni ścieków komunalnych wspartych w zakresie przeróbki/ zagospodarowania osadów ściekowych – 1 szt.
 • Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej – 9,50 km
 • Długość przebudowanej kanalizacji sanitarnej – 4,94 km
 • Długość wybudowanej sieci wodociągowej – 0,38 km
 • Długość przebudowanej sieci wodociągowej – 1,67 km
 • Liczba wspartych stacji uzdatnia wody – 1 szt.

 

– Wskaźniki produktu informacyjne

 • Długość sieci kanalizacji sanitarnej w województwie opolskim –13,68 km
 • Długość sieci kanalizacji sanitarnej w województwie dolnośląskim – 0,80 km
 • Długość sieci wodociągowej w województwie opolskim – 2,05 km

 

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego:

– Wskaźniki rezultatu bezpośredniego istotne dla celów interwencji

 • Liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączyli się do sieci w wyniku realizacji projektu – 762,00 RLM
 • Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków  – 762,00 RLM
 • Ilość uzdatnianej wody po zakończeniu projektu – 2 120 000,00 m3/rok
 • Ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddawanych procesom przetwarzania – 0,90 tys. Mg/rok

 

 

Wartość Projektu i dofinansowanie unijne

Koszt całkowity Projektu to 20 339 530,00 zł, z czego koszty kwalifikowane  to 12 458 250,00  zł Projekt uzyskał dofinansowanie unijne na poziomie 10 589 512,50 zł.

 

Informujemy, że funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego należy zgłaszać:

– na specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl

– za pośrednictwem elektronicznego systemu zgłoszeń: www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem:

http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/kontrola-nieprawidlowosci-naduzycia-finansowe/