Projekt „Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza II”

 

 

Zakres Projektu

Projekt „Oczyszczanie ścieków w Brzegu –faza II” dotyczy gospodarki wodnościekowej na terenie Brzegu oraz w okolicznych gminach: Skarbimierz i Lubsza. Jest uzupełnieniem dotychczasowych działań podejmowanych w tym zakresie ujmującym także nowe potrzeby, które pojawiły się już po realizacji pierwszego unijnego Przedsięwzięcia. Intensywny rozwój przemysłu oraz zabudowy mieszkaniowej w gminach ościennych wymaga odpowiedniego zaplecza infrastrukturalnego. Z drugiej strony na terenie miasta mamy infrastrukturę, która datowana jest na przełom XIX i XX w i jest wyniszczona ponad stu letnią eksploatacją. Oczyszczalnia ścieków określana wciąż mianem „nowoczesna” ma już 14 lat i niektóre urządzenia wymagają wymiany. Wciąż nie doskonała jest kwestia gospodarki osadowej i pewne jej aspekty można poprawić by zwiększyć jej efektywność.

Ujmując powyższe potrzeby zadecydowano o realizacji 8 zadań inwestycyjnych:

Kontrakt nr 1  – Dostawa urządzenia do zagęszczania osadów wraz z montażem na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków

Kontrakt nr 2 – Budowa wiaty – magazynu na terenie oczyszczalni ścieków

Kontrakt nr 3 – Zaprojektowanie i budowa kolektora dywersyfikującego przerzut ścieków ze strefy aktywności gospodarczej w gminie Skarbimierz do systemu kanalizacji sanitarnej miasta Brzeg

Kontrakt nr 4 – Budowa nowej sieci kanalizacyjnej w Kościerzycach

Kontrakt nr 5 – Budowa sieci wodociągowej w ulicy Małujowickiej

Kontrakt nr 6 – zadanie A – Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic Lompy – Zielona w Brzegu

Kontrakt nr 6 – zadanie B – Budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ulic Lompy – Zielona w Brzegu

Kontrakt nr 7 – Modernizacja (renowacja) sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Brzeg

Kontrakt nr 8 – Modernizacja kanału nadodrzańskiego

Ponieważ część zadań realizowana jest na podstawie Warunków Ogólnych FIDIC należało uruchomić dodatkową obsługę kontraktów – Inżyniera, który czuwa nad prawidłową realizacją (inspektor nadzoru) jak i nad sprawami formalnymi i rozliczeniem inwestycji. W tym celu rozstrzygnięto przetarg na usługę, któremu nadano nr 9.

Dzięki oszczędnościom wygenerowanym podczas rozstrzygnięć przetargowych możliwe stało się rozszerzenie zakresu projektu, które zostało zatwierdzone podpisaniem 27.10.2015 r. aneksem do Umowy o dofinansowanie z 1.09.2014 r. Dodano 7 zadań dotyczących rozbudowy/przebudowy instalacji wod-kan na terenie miasta Brzeg, oraz rozbudowę systemu AKPiA na terenie Stacji Uzdatniania Wody i zwiększenie funkcjonalności systemu monitoringu istniejących przepompowni ścieków. Przedsięwzięcie zostało uzupełnione o następujące kontrakty:

Kontrakt nr 10 – Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Saperskiej

Kontrakt  nr 11 – Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  w ulicy Strzeleckiej 

Kontrakt  nr 12 – Zwiększenie funkcjonalności systemu monitoringu urządzeń kanalizacyjnych w aglomeracji „Brzeg”

Kontrakt nr 13 – Zautomatyzowanie procesów technologicznych SUW Gierszowice

Kontrakt  nr 14 – Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Fabrycznej

Kontrakt nr 15 – Budowa sieci wodociągowej w ulicy Mossora

Kontrakt nr 16 – Budowa sieci wodociągowej w ulicy Lompy – Zielona etap I zadanie 2

 

 

Finansowanie

Projekt „Oczyszczanie ścieków w Brzegu –faza II” został ujęty w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” w perspektywie 2007-2013 jako ostatnie lub jedno z ostatnich przedsięwzięć w działaniu działaniu 1.1 – gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Jest współfinansowany ze środków unijnego Funduszu Spójności. Wartość inwestycji to ponad 23,5 mln zł z czego dofinansowanie unijne wynosi prawie 12,6 mln. zł.

 

Zakres czasowy

Umowę o dofinansowaniu Projektu „Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza II” podpisano 1 września 2014 r. Termin kwalifikowalności (uznania działań za ujęte w projekcie i finansowania ich ze środków FS) został wyznaczony na dzień 20 czerwiec 2015 r. W Projekcie ujęto także zadani w zakresie infrastruktury wod-kan, które zostały zrealizowane przed podpisaniem umowy o dofinsowaniu.