wykrzyknik
W związku z sugestiami, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu jest sprawcą pojawiających się w mieście odorów, informujemy, iż zapachy, które się pojawiają w mieście mają inną specyfikę niż odory towarzyszące gospodarce ściekowej. Najprawdopodobniej są one pochodzenia rolniczego i wiążą z faktem wylewania na pola nawozów organicznych (gnojowicy, obornika). Za taką tezą przemawiają informacje zaczerpnięte z różnych rejonów powiatu brzeskiego, z których wynika, iż problem odorowy dotyczy nie tylko miasta ale i okolicznych wsi.
Gospodarka ściekowa generuje odory, które mogą pojawiać się w rejonie oczyszczalni czy przepompowni ścieków ale mają one zwykle lokalny charakter i dotyczą bezpośredniego sąsiedztwa obiektu czy urządzenia. Warunki atmosferyczne mogą również powodować okresowe uwalnianie odorów z kanalizacji przez studzienki kanalizacyjne na skutek różnic ciśnienia – nie dotyczy całego obszaru miasta (i okolic). Ze swojej strony Przedsiębiorstwo czyni starania by minimalizować niedogodności zapachowe związane ze swoją działalnością i na bieżąco monitoruje te kwestie.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu dementuje tezy o tym, że odpowiada za problem odoru pojawiający się w Brzegu i okolicach. Problem w żaden sposób nie jest powiązany z działalnością Spółki.