ogłoszenie

Ogłoszenie:

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu  sp. z o.o.

zaprasza do składania ofert dotyczących odbioru ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Brzegu z przeznaczeniem ich do rolniczego wykorzystania na gruntach rolniczych województwa opolskiego.

 

Podstawa:

 1. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r (Dz.U. z 2013 poz.21).
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U.2015 poz.257).
 3. Regulaminu o postępowaniu w sprawach Zamówień Publicznych obowiązujących w PWiK Brzeg Sp z o.o.
 4. Zasady Dobrej Praktyki rolniczej.

 

Informacja dotycząca umieszczenia ogłoszenia:

Niniejsze ogłoszenie umieszczone zostanie na stronie www.pwik.brzeg.pl – zakładce aktualności. Komplet wzorów oferty i umowy można będzie pobrać ze strony PWiK lub w administracji  oczyszczalni ścieków Brzegu ul. Cegielniana 3.

 

Przedmiot konkursu ofert:

Oferta dotyczy odbioru n/w partii komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Oczyszczalni Ścieków w Brzegu w roku 2018 i zagospodarowania ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Kontrahent odbierający osady zwany dalej Odbiorcą zapewni ich legalny transport, tj. jeśli prawo w momencie podpisywania umowy wymaga posiadania decyzji na transport odpadów lub wpisu  do rejestru Wojewody przedsiębiorców transportujących odpady – Odbiorca do momentu odbioru partii osadów dostarczy do PWiK Brzeg kopie dokumentów poświadczających legalność usługi transportu. Odbiorca zapewni również miejsce i docelowe zagospodarowanie osadów w procesie R10 (w ramach tzw. rolniczego wykorzystania osadów ściekowych).

PWiK Brzeg sp z o.o.,  zwane dalej PWiK , zapewni załadunek w ustalonym z Odbiorcą terminie partii osadów, wykona również niezbędne analizy gleb przeznaczonych do zagospodarowania , analizy partii osadów oraz opracuje instrukcję wykorzystania osadów na konkretnych gruntach Odbiorcy, a także przygotuje wymagane prawem dokumenty dotyczące przekazania odpadów.

 

Partie osadów przewidziane do odbioru:

 • PARTIA I– w wielkości  do 3500 T (ok.560 T s.m.) termin odbioru marzec-kwiecień 2018 – orientacyjny areał potrzebny do zagospodarowania partii 65ha (możliwość podziału na dwie mniejsze partie odbioru)
 • PARTIA II– w wielkości do 2500 T (ok.400 T s.m.) termin odbioru od 15 lipca do końca listopada 2018 – orientacyjny areał potrzebny do zagospodarowania partii 45ha
 • PARTIA III– w wielkości do 1300 T (ok.210 T s.m.) termin odbioru od 15 września do końca listopada 2018 – orientacyjny areał potrzebny do zagospodarowania partii 25ha
 • PARTIA IV– w wielkości do  1000 T (ok.160 T s.m.) termin odbioru  ostatni tydzień października do końca listopada 2018 – orientacyjny areał potrzebny do zagospodarowania partii 20ha

 

Wielkości partii osadów zostały wyliczone szacunkowo zgodnie z posiadaną wiedzą i mogą ulec zmianie, spowodowanej zmianą wielkości produkcji oczyszczalni, dynamiką odbioru i innymi niezależnymi czynnikami.

 

 

Warunki odbioru:

 1. Szczegółowe warunki odbioru i wzajemnej współpracy zapisane zostaną w zawartej umowie – wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 2. Odbiorcą może być rolnik, prowadzący własne gospodarstwo rolne, posiadający prawo własności do gruntu, na którym mają być zastosowane osady.
 3. Odbiorca musi dysponować sprzętem do transportu, załadunku na polu i rozprowadzenia osadów po powierzchni gruntu oraz głębokiego zaorania.
 4. W celu wykonania przez PWiK niezbędnych badań i opracowań  Odbiorca na 2 m-ce (min. 1,5 mc-ca) od spodziewanego terminu odbioru osadów dostarcza mapy pól przeznaczonych do rozprowadzenia osadów oraz  informację dotyczącą ich areału.
 5. Odbiór odbywa się w ustalonym z kierownictwem oczyszczalni terminem. Załadunek osadów możliwy jest w dni robocze w godzinach od 6.15 do14.15 . Inne terminy załadunku możliwe tylko po wcześniejszych ustaleniach z stroną PWiK.
 6. Odbiorca powinien być czynnym podatnikiem podatku VAT.

 

Warunki składania ofert:

 1. Oferty należy składać z zaklejonej kopercie w terminie do 05.02.2018 b.r. w sekretariacie PWiK ul. Wolności 15 – z dopiskiem – „oferta na odbiór w 2018r osadów z oczyszczalni”.
 2. Oferta odbioru dotyczyć może jednej z partii osadów lub wskazanych partii osadów.
 3. Zamawiający zakłada, że maksymalną ceną odbioru 1 T osadu będzie kwota netto 20zł.
 4. W konkursie ofert zwyciężać będzie najkorzystniejsza cenowo dla PWiK oferta.
 5. W skład oferty powinna wchodzić oprócz wypełnionego wzoru oferty również wypełniona i podpisana w 2-ch egzemplarzach umowa.

Wyłonienia najkorzystniejszych ofert dotyczących rolniczego zagospodarowania dokona powołana przez Prezesa komisja w terminie do 08.02.2018 br. Wyniki postepowania będą ogłoszone w dniu następnym na stronie PWiK Brzeg – w zakładce aktualności. Informacji o wynikach konkursu ofert można zasięgać od dnia 9 lutego  w biurze oczyszczalni ścieków w Brzegu tel.77-416-29-17.

W przypadku nie wyłonienia w konkursie Odbiorcy dla konkretnej partii osadu PWiK zastrzega sobie prawo do zmian warunków zapytania i przeprowadzenia postepowania uzupełniającego.

 

W przypadku wątpliwości dotyczących możliwości wykorzystania osadów pod konkretne uprawy lub inne uwarunkowania dotyczące ograniczeń w ich stosowaniu należy kontaktować się z kierownik oczyszczalni p.Marta Sudak tel.77-416-29-17 lub +48 696 561 604.

 

 

Zapraszamy wszystkich chętnych spełniających wymagane kryteria do składania ofert.

 

 

 

WYNIKI POSTĘPOWANIA

 

 

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2a