IMG_0330

Projekt „Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza IV” – ostatnie z unijnych przedsięwzięć skupiających inwestycje z branży wod-kan realizowane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu, z końcem marca oficjalnie się kończy. Wszystkie zadania w nim ujęte zostały wykonane.

Brzeska spółka wodociągowa korzysta z unijnego wsparcia, praktycznie odkąd zaistniała taka możliwość. Pierwszy projekt zaczął klarować się jeszcze w czasie przed akcesją do Unii Europejskiej. Było to największe z dotychczasowych przedsięwzięć, w efekcie którego okoliczne gminy zyskały system kanalizacyjny (wcześniej dominowały tam szamba) a oczyszczalnia została wzbogacona o urządzenia do gospodarki osadowej i produkcji biogazu (biogaz z osadów stanowi paliwo do produkcji energii na potrzeby oczyszczalni). Ogromna inwestycja została zakończona sukcesem i zachęciła do dalszego korzystania z wsparcia ze środków unijnych. Konsekwentnie składając kolejne wnioski o dofinansowanie a następnie skrupulatnie wykonując wszystkie wyszczególnione w nich zadania, brzeskie „Wodociągi” dotarły aż do czwartej fazy realizowanej pod hasłem „Oczyszczenie ścieków w Brzegu”. W stosunku do poprzednich odsłon projektu ostatnia faza charakteryzowała się wyjątkową mnogością ujętych w nim działań – aż 16. Można zauważyć pośród nich następujące kierunki:
• rozbudowa sieci kanalizacyjnej,
• modernizacje istniejącej sieci kanalizacyjnej (głownie poprzez renowacje metodami bezwykopowymi)
• wymiany odcinków sieci wodociągowej
• zadania modernizacyjne na Oczyszczalni ścieków w Brzegu
• remont na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Brzegu.
Największą inwestycją była „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w m. Żłobizna, gm. Skarbimierz” dzięki której rozwiązano sprawę odbioru ścieków z nowej rozwijającej się części wsi. Dzięki unijnemu wsparciu kanalizację rozbudowano także w m. Krzyżowice, Pogorzela, Kościerzyce i Bystrzyca – zadania te polegały na dozbrojeniu w kanalizację sanitarną dróg wzdłuż których powstają nowe osiedla mieszkaniowe. W Brzegu uszczelniono (podano bezwykopwej renowacji) kanalizację w ulicach: Małujowickiej (tereny dawnej jednostki wojskowej), Piastowskiej, Wrocławskiej, Konopnickiej, Kusocińskiego, Kochanowskiego, Platanowej, Korfantego. Lwowskiej, Trzech Kotwic, Planty, Dzierżonia, Dębowej, Zielonej i Kwiatowej. Przeprowadzono wymianę wyeksploatowanej ulegającej częstym awariom sieci wodociągowej w ul. Włościańskiej i ul. Robotniczej i Kwiatowej.

Ogólnie w ramach „Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza IV powstało ok. 10 km kanalizacji, wymieniono ponad 2 km wodociągu i uszczelniono ok. 5 km istniejącej kanalizacji. Łączna wartość Projektu to ok 21 mln zł a dofinansowanie unijne wynosi prawie 11 mln. zł. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie 2014-2020. Umowę dla Projektu podpisano z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 29.03.2018 roku.
Obecnie nie ma możliwości pozyskania środków unijnych na kolejną odsłonę „Oczyszczanie ścieków w Brzegu”, brzeskie „Wodociągi” nie tracą jednak nadziei, iż Faza IV nie będzie ostatnim przedsięwzięciem realizowanym ze środków unijnych pod tym hasłem.