IMG_0265

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. już przed wejściem Polski do Unii Europejskiej dostrzegło szanse i możliwości jakie dają środki z europejskich funduszów pomocowych. Skutecznie korzysta z nich w celu poprawy lokalnej gospodarki wodno-ściekowej i niwelacji wszelkich braków jakie w tej dziedzinie się pojawiają na przestrzeni kolejnych lat. Realizuje w tym celu projekty pod wspólną nazwą „Oczyszczanie ścieków w Brzegu”. W grudniu tego roku kończy już trzecią odsłonę tych działań – opatrzoną przydomkiem „faza III”.
„Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza III” było projektem realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie 2014-2020 ze środków Funduszu Spójności. Obejmowało takie zadania jak:
Kontrakt 1 – Zakup agregatu prądotwórczego na biogaz produkowany na oczyszczalni ścieków
Kontrakt 2 – Wymiana pomp nadawy do WKFz
Kontrakt 3 – Uszczelnienie kanałów sanitarnych w Brzegu
Kontrakt 4 – Zakup agregatu prądotwórczego na stacji uzdatniania wody w Gierszowicach
Kontrakt 5 – Renowacja pokrywy zbiornika wody czystej na stacji uzdatniania wody w Gierszowicach
Kontrakt 6 – Termomodernizacja budynku neutralizacji chloru na stacji uzdatniania wody w Gierszowicach
„Zakup agregatu prądotwórczego na biogaz produkowany na oczyszczalni ścieków” polegał na wymianie najbardziej wyeksploatowanego z trzech agregatów kogeneracyjnych (produkujących energię elektryczną i cieplną z biogazu powstałego z fermentacji osadów ściekowych) na nowe urządzenie o zwiększonych parametrach produkcyjnych, dostosowanych do obecnych potrzeb technologicznych. Dzięki aktualnemu rozwiązaniu będzie można efektywniej spalać biogaz, który de facto jest ekopaliwem zaliczanym do odnawialnych źródeł energii. Uzyskana energia w dużej części zaspokaja potrzeby energetyczne oczyszczalni i uniezależnia ją w znacznym stopniu od prądu z sieci energetycznej (powstającego w większości w drodze spalania paliw kopalnych). Kontrakt został zrealizowany przez firmę HORUS ENERGIA Sp. z o.o. z Sulejówka, a jego wartość to ponad 1 mln zł. Zadanie ukończono 17 grudnia 2018 r.
„Wymiana pomp nadawy do WKFz” była kolejnym działaniem na oczyszczalni ścieków w Brzegu. Skrót WKFz oznacza „wydzielone komory fermentacji zamkniętej”. Są to dwa przypominające silosy zbiorniki, w których dochodzi do fermentacji osadów ściekowych. Pompa podająca te osady nie zapewniała możliwości tłoczenia bardziej zagęszczonej masy. Zastosowanie nowego rozwiązania pozwoliło na podawanie do WKF osadu o większej gęstości, co umożliwia dłuższy czas przetrzymywania osadu w WKF, a tym samym poprawia jego mineralizację. Lepiej zmineralizowany osad lepiej się odwadnia (zmniejszenie kosztów transportu, optymalizacja magazynowania osadów). Kontrakt został zrealizowany przez firmę Akospol Sp. z o.o. z Opola. Zadanie zakończono w styczniu 2018 r.
„Uszczelnienie kanałów sanitarnych w Brzegu” było w większości realizowane na terenie Brzegu, ale znalazły się też w nim elementy wykonywane poza miastem. Uszczelnienie w istocie polegało na bezwykopowej renowacji kanałów z użyciem rękawów epoksydowych. Dotyczyło ulic Wolności, Wyszyńskiego, łącznika Trzech-Kotwic – Starobrzeska, Makarskiego i Żeromskiego (łączna długość odcinków to prawie 2 km) gdzie istniejące kanały w wyniku około 100 letniej eksploatacji wykazywały spękania, rozszczelnienia i zużycie materiału. Wprowadzone przez studzienki rewizyjne, rękawy ściśle przylgnęły do ścianek istniejących rurociągów, a po utwardzeniu, zastąpiły swoich poprzedników, niwelując ryzyko zawalenia i eliminując nieszczelności. W ramach kontraktu naprawiono także silnie skorodowane studzienki kanalizacyjne na terenie Brzegu i okolicznych gmin. Kontrakt został zrealizowany przez firmę Blejkan SA ze Szczecina jego wartość to prawie 2,4 mln zł. netto. Zadanie zakończono w lipcu 2017 roku.
„Zakup agregatu prądotwórczego na stacji uzdatniania wody w Gierszowicach” polegał na wymianie jednego z dwóch agregatów stanowiących zespół zasilania awaryjnego w razie odcięcia dostawy prądu z sieci. Wymieniane urządzenie nie gwarantowało odpowiednich parametrów, a z uwagi na wiek (rok produkcji 1984) brak było części zamiennych do ewentualnej naprawy. Jedynym rozwiązaniem był zakup nowego. Nowe urządzenie zostało dostarczone i zainstalowane przez firmę PEZAL Product Line Sp. z o.o. z Gdańska. Zadanie zakończono we wrześniu 2017 r.
„Renowacja pokrywy zbiornika wody czystej na stacji uzdatniania wody w Gierszowicach” polegała na zmianie przykrycia zbiornika, w którym gromadzona jest uzdatniona woda, przesyłana następnie do zasilania Brzegu. Zadanie zostało zrealizowane przez firmę ROB-BUD Robert Kaczmarzyk z Bielawy i kosztowało 238 tys zł. netto. Kontrakt zakończono w październiku 2017 r.
„Termomodernizacja budynku neutralizacji chloru na Stacji Uzdatniania Wody w Gierszowicach” to zadanie wpisujące się w trend, obecny w naszym kraju już co najmniej od dekady. Najogólniej chodzi w nim o redukcję strat ciepła przez elewację budynków. Budynek neutralizacji chloru był ostatnim obiektem na terenie stacji wymagającym zastosowania izolacji termicznej (termomodernizacja na pozostałych obiektach była zrealizowana w latach wcześniejszych). Został docieplony przez firmę „Radex” Ryszard Jedlikowski. Zadanie zakończono w sierpniu 2017 r.
„Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza III” było realizowane w latach 2016-2018 r. a jego koszt całkowity to ponad 4,9 mln. zł. Projekt uzyskał dofinansowanie unijne na poziomie 3,4 mln. zł. Stanowił kontynuację rozpoczętych jeszcze w 2005 roku działań w ramach których mi.in skanalizowano okalające Brzeg gminy wiejskie i wybudowano blok gospodarki biogazowej na terenie oczyszczalni ścieków. Realizacja przedsięwzięcia nałożyła się częściowo z kolejnym Projektem – „Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza IV”, który będzie ukończony w 2020 roku. W ramach kolejnej fazy dokonano m.in. wymiany awaryjnego wodociągu w ul. Włościańskiej, rozbudowano kanalizację w Krzyżowicach, Kościerzycach i Bystrzycy oraz uszczelniono kanały w ul. Lwowskiej, Korfantego, Konopnickiej, Kusocińskiego, Kochanowskiego i Platanowej. Największym kontraktem IV fazy będzie skanalizowanie terenów intensywnie rozwijającej się zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Żłobizna. Koszt całkowity tego Projektu to ponad 20 mln zł, a dofinansowanie unijne to 10,5 mln zł. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji planuje jeszcze V fazę. Dzięki wsparciu z Funduszu Spójności, Spółka obchodzi swoje 25 urodziny (PWiK zostało założone w 1993 r.) jako prężnie rozwijający się podmiot, który dysponuje nowoczesną infrastrukturą i znacznie poszerzonym zasięgiem terytorialnym swojego działania.