Projekt „Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza III”

 

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie 2014-2020

 

Cele Projektu

Projekt wpisuje się w priorytet Programu: „ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”

W ramach Projektu przewiduje się zadania:

1. Modernizacja części osadowej oczyszczalni ścieków wraz z instalacją biogazu oraz zakup agregatu prądotwórczego

Biorąc pod uwagę poziom produkcji biogazu na instalacji biogazowej na oczyszczalni ścieków w Brzegu w roku 2015 oraz możliwości produkcyjne obecnego, wyeksploatowanego w ponad 50% bloku energetycznego obiektu, stwierdzono problem w optymalnym wykorzystaniu produkowanego biogazu.

Problem ten rozwiąże zakup nowego agregatu prądotwórczego na biogaz produkowany na oczyszczalni – agregat zapewni stabilną pracę bloku energetycznego produkującego energię elektryczną i cieplną oraz optymalizację wykorzystania biogazu, a co za tym idzie nastąpi poprawa efektywności energetycznej.

Modernizacji wymaga również część osadowa oczyszczalni, ponieważ stwierdzono niezadowalającą wysokość podnoszenia obecnie pracującej pompy nadawy do Wydzielonych Komór Fermentacji.

Wymiana tej pompy umożliwi podawanie do WKF osadu o większej gęstości niż obecnie, co pozwoli na dłuższy czas przetrzymywania osadu w WKF, a tym samym spodziewana jest poprawa mineralizacji osadu. Lepiej zmineralizowany osad powinien się lepiej odwadniać (zmniejszenie kosztów transportu, optymalizacja magazynowania osadów)

2. Uszczelnienie kanałów sanitarnych

Podczas wykonywania przeglądu (monitoringu TV) stwierdzono zły stan techniczny kanalizacji w ulicach: Wolności, Wyszyńskiego, łącznika Trzech-Kotwic – Starobrzeska, Makarskiego i Żeromskiego (łączna długość odcinków to 1 918,5 m). Do głównych usterek zaliczyć można nieszczelności rurociągów, załamania na odcinkach oraz zużycie materiału.

Rozwiązaniem problemu ma być doszczelnienie kanalizacji poprzez wprowadzenie do kanałów metodą bezwykopową rękawa utwardzanego nasączanego żywicami epoksydowymi. Likwidacja nieszczelności wpłynie na ograniczenie eksfiltracji zanieczyszczeń ściekowych do gruntu oraz ograniczy ilość wód infiltracyjnych przedostających się do kanalizacji. Gładsze ścianki wewnętrzne poprawią warunki spływu ścieków. Ponieważ rękaw po utwardzeniu przejmie obciążenia otaczającego rurociągu prawdopodobieństwo wystąpienia awarii spadnie do minimum.

3. Zadania związane z poprawą jakości systemu zaopatrzenia w wodę.

Na stacji uzdatniania wody w Gierszowicach stwierdzono zły stan techniczny istniejącego zespołu prądotwórczego – zasilania awaryjnego w razie odcięcia dostawy prądu z sieci. Znaczne zużycie podzespołów i części silnika powoduje głośną pracę urządzenia oraz wiąże się z dużym zyżyciem paliwa i oleju. Z uwagi na wiek agregatu (rok produkcji 1984) brak jest części zamiennych. Dodatkowo agregat nie wytwarza stabilnych parametrów elektrycznych co wpływa niekorzystnie na pracę urządzeń na obiektach technologicznych.

Rozwiązaniem problemu jest zakup nowego agregatu, który zapewni niezawodność dostaw prądu i będzie pracował efektywniej od obecnego.

Kolejnym problemem stwierdzonym na SUW jest brak termomodernizacji stropu zbiornika wody czystej. Brak izolacji termicznej nie zapewnia stabilnej temperatury wody podawanej do sieci.

Przeprowadzona termomodernizacja ustabilizuje temperaturę wody zapobiegając jej przemarzaniu i przegrzewaniu.

4. Termomodernizacja budynku neutralizacji chloru na stacji uzdatniania wody w Gierszowicach

W budynku neutralizacji chloru ze względów technologicznych wymagane jest utrzymanie stałej temperatury na poziomie 13 stopni Celsjusza. Z uwagi na położenie obiektu oraz brak warstwy izolacji termicznej (przenikanie ciepła przez przegrody) stwierdzono konieczność jego termomodernizacji.

Teromodernizacja ustabilizuje temperaturę w obiekcie i pozwoli zaoszczędzić energię cieplną zużywaną na ogrzewanie budynku.

 

Ogólne cele projektu można określić jako:

  • Uszczelnienie kanałów sanitarnych w Brzegu;
  • Usprawnienie procesu przeróbki osadów na instalacji biogazowej na oczyszczalni ścieków;
  • Poprawa jakości systemu zaopatrzenia w wodę.

 

 

Planowane efekty

Efekty Projektu wiążą się z poprawą efektywności pracy urządzeń i obiektów poddanych czynnościom renowacyjnym.

W wyniku realizacji Projektu zostaną zrealizowane następujące wskaźniki z osi priorytetowej POIiŚ:

Nazwa wskaźnika produktu:

  • Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych oczyszczalni ścieków komunalnych – 1 szt.
  • Liczba oczyszczalni ścieków komunalnych wspartych w zakresie przeróbki/zagospodarowania osadów ściekowych – 1 szt.
  • Długość zmodernizowanej kanalizacji sanitarnej – 1,92 km

 

Osiągnięte efekty

  • Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych oczyszczalni ścieków komunalnych – 1 szt.
  • Liczba oczyszczalni ścieków komunalnych wspartych w zakresie przeróbki/zagospodarowania osadów ściekowych – 1 szt.
  • Długość zmodernizowanej kanalizacji sanitarnej – 1,89 km

 

Aktualna wartość całkowita i wysokość dofinansowania Projektu

Koszt całkowity Projektu: 4 929 940,54 zł

Wydatki kwalifikowane: 4 061 171,27 zł.

Dofinansowanie: 3 451 995,58 zł.

 

Informujemy, że funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego należy zgłaszać:

– na specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl

– za pośrednictwem elektronicznego systemu zgłoszeń: www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem:

http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/kontrola-nieprawidlowosci-naduzycia-finansowe/